Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak viatysiace-mysli tysiace-mysli
5009 6a30
Reposted fromKrebs Krebs vialaparisienne laparisienne
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
5709 37ca 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
Reposted fromRynn Rynn vialaparisienne laparisienne
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou vialaparisienne laparisienne
7074 f5f0 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
2254 2ae4 500
Reposted fromkatsiu katsiu vialaparisienne laparisienne
2656 ecc6 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
1187 ac63 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
6560 b706 500
Reposted fromzbitek zbitek vialaparisienne laparisienne
0718 454c 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
0740 6aed 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
7517 ef44 500
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaparisienne laparisienne
6635 d486 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria vialaparisienne laparisienne
2705 e54a 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne
6923 84eb 500
Reposted fromkaramazow karamazow vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl