Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

2090 80cf 500
fot. Arthur Apparel
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaToshi Toshi
9652 306d
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaToshi Toshi
1951 33ff
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi
9143 85b6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaToshi Toshi
Reposted fromnebthat nebthat viaToshi Toshi
3418 23f0 500
Reposted fromoll oll viaToshi Toshi

October 13 2018

Nie ma "nie nadaję się". Jesteś swoim największym przeciwnikiem. Uwierz w siebie. Nie przestawaj. Poradzisz sobie. Żaden cios cię w życiu nie powali.
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaciemilordzie kaciemilordzie

Na samą myśl, że muszę kimś zos­tać, ogar­niał mnie nie tyl­ko strach, ale wręcz mdłości. Nie mogłem znieść myśli, że zos­tanę praw­ni­kiem, rad­nym, inżynierem czy czymś ta­kim. Ożenię się, będę miał dzieci, dam się złapać w struk­turę rodzinną. Codzien­nie będę chodził do pra­cy i wra­cał. Niemożli­wa sprawa. 


— Charles Bukowski
Reposted fromdusix dusix viakaciemilordzie kaciemilordzie
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Reposted fromFlau Flau viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Już dawno zauważyła, że przeżyła wszystkie rozczarowania i zdrady, których ludzie tak bardzo się obawiają. A mimo to wciąż oddycha, śpi, rośnie. Co rano budzi się i ubiera.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl