Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

1483 b2d8
Reposted fromcalifornia-love california-love viaciarka ciarka
Talk with people who make you see the world differently.

Unknown, (via kushandwizdom)

 

(via kushandwizdom)
Reposted fromflowetryy flowetryy viacomiendolirica comiendolirica
Reposted fromciarka ciarka viaToshi Toshi
8516 ad06
Reposted fromAmericanlover Americanlover
8513 a82c
Reposted fromAmericanlover Americanlover
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viacomiendolirica comiendolirica

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
5468 25a2 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viatysiace-mysli tysiace-mysli
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
7554 fa10 500
Reposted fromchantgirl chantgirl viaAmericanlover Americanlover
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaAmericanlover Americanlover
Reposted fromrikoneru rikoneru viaToshi Toshi
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viazabka zabka
5560 7cae
5968 d2f1 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
- Jeśli kobieta mówi "nie", to znaczy "nie".
- A facet słyszy to, co chce słyszeć.
— "Przyjaciółki"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl