Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

8816 0fbd 500
Reposted bygotarinaHeinous84outofmyheadstellina43ToshimendaciousNesur
6556 467f
7774 ef9d
Reposted fromspokodama spokodama viaToshi Toshi
7565 ec6d
Reposted from777727772 777727772 viaAmericanlover Americanlover
Cabin paradise

March 13 2018

6361 4dd8 500
Reposted fromMadristas Madristas viarzzkropka rzzkropka
4711 0a35 500
Reposted fromteijakool teijakool viaasiekxp asiekxp
6411 b487
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
6192 c840
Reposted fromnazarena nazarena viaasiekxp asiekxp

March 12 2018

4323 cebd
"Kiedy miałem 5 lat, moja mama zawsze mi mówiła, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być jak dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia."
— John Lennon
Reposted fromvertige vertige vialaparisienne laparisienne
4700 218c 500
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
5003 5650 500
Reposted from777727772 777727772 viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra

“So plant your own gardens and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.”

— ― Jorge Luis Borges
Samemu idzie się szybciej, ale we dwoje dociera się dalej.
— [ przysł. afrykańskie ]
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl