Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

A przeszłość miała to do siebie, że lubiła się o człowieka upominać właśnie wtedy, kiedy ten chciał ją puścić wolno.
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Éric Emmanuel Schmitt - "Kobieta w Lustrze"
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viaMsChocolate MsChocolate
8215 9ec6
Reposted fromFlau Flau viamaryjanejanis maryjanejanis
9848 49fd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialaters laters
7051 b26c 500
Kraków, ul. Opolska. Wczoraj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
9327 eb6f 500
Reposted fromsunlight sunlight viamajcia majcia
5278 6c28
Reposted fromlove-autumn love-autumn viasorata sorata
9702 07f9 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasztukamatorka sztukamatorka
8471 9fbf 500
Reposted fromteijakool teijakool viasztukamatorka sztukamatorka
8470 a045 500
7313 f599
Black sea
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutofmyhead outofmyhead
7109 1188
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutofmyhead outofmyhead
4297 2e21
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaoutofmyhead outofmyhead
7055 8472
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
9697 d836
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl