Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viaheavencanwait heavencanwait
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
2875 755e 500
Reposted frompiehus piehus viagreywolf greywolf
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viaToshi Toshi
8612 03e6
Reposted frombrumous brumous viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
8886 37af 500
8974 664b
Reposted fromtwice twice viaToshi Toshi
9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viaToshi Toshi
8936 b060 500
Reposted fromem82 em82 viagreywolf greywolf
8692 24f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
8449 e501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
8925 28e7 500
Reposted fromlaters laters viagreywolf greywolf
9770 97ef 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustonebullet justonebullet
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viajustonebullet justonebullet

September 13 2019

5939 5b6c 500
Reposted fromscorpix scorpix
7979 427e 500
8492 3159 500
Reposted frommalice malice viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl